მთავარი გვერდი

 
tardeba specialuri saswavlo programa!
biznes centrTan arsebuli saswavlo centri iwyebs moswavleTa gadamzadebas:  buRalteriaSi,  sabanko saqmeSi,  kompiuterze   (saofise prograembSi), inglisurSi, zogad unarebSi. treningebs Caatareben specialurad mowveuli pedagogebi. gaicema serTifikatebi, warCinebuli moswavleebi avtomaturad moxvdebian kompaniis dasaqmebis programaSi.
    dakompleqtdeba ori jgufi, nawili swavlas daiwyebs ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 13762 | დაამატა: ika-bebo | თარიღი: 2009-07-23 | კომენტარი (23)

კურსის დამთავების შემდგომ გაიცემა შესაბამისი დონის  სერთიფიკატი რომელიც დაგეხმარებათ დასაქმებაში

ნანახია: 11195 | დაამატა: ika-bebo | თარიღი: 2009-06-28 | კომენტარი (14)

 kompania “biznes sistemasTan” arsebuli treningebis ganyofileba awarmoebs msmenelebis miRebas saswavlo kursze: treningi ukanono ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 2462 | დაამატა: ika-bebo | თარიღი: 2009-06-28 | კომენტარი (0)

“biznes sistemasTan” arsebuli saswavlo centri iwyebs miRebas inglisuri enis Semswavlel kursebze. saukeTeso moswavleebi miiReben monawileobas specialur konkursSi, romeliSi gamarjvebulic gaemgzavreba did britaneTSi an avstriaSi kvalifikaciis asamaRlebel kursebze ori kviriT, kompaniis xarjze, xolo meore adgilze gasuli moswavle saCuqrad miiRebs kompaniis direqciisagan, eqvsi Tvis ganmavlobaSi, saswavlo kursis dafinansebas.
    ... კითხვის გაგრძელება »
ნანახია: 4208 | დაამატა: ika-bebo | თარიღი: 2009-06-28 | კომენტარი (3)

ძიება
შესვლა
კალენდარი
«  მაისი 2024  »
ორსამოთხხუთპარშაბკვ
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031